google-site-verification=-F3Yc38Sk_GJZkHUZsNmZphjSDqchiyA85jb90_o0h4

ฝึกการยืน---การเดิน---การถอย - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

ฝึกการยืน---การเดิน---การถอย

วิธีการฝึก ให้ผู้ฝึกนั้นยืนแยกขาห่างกันประมาณหัวไหล่ของเราเอง จากนั้นให้ย่อเข่าทั้งสองข้างลงพอสมควร สังเกตุดูเองว่าให้พอสบายๆไม่เกินไปไม่น้อยไป ลำตัวตั้งตรง มือทั้งสองข้างให้วางลงบริเวณขาหนีบด้านหน้า โดยให้ศอกทั้งสองข้างเป็นมุมป้าน ฝ่าเท้าทั้งสองข้างให้ขนานกันที่สุด  ให้หัดยืนอยู่อย่างนี้จนถนัดและเป็นสัญชาติญาณ

..........เมื่อเราฝึกการยืนจนเกิดทักษะมีการทรงตัวที่ดีแล้ว จึงค่อยหัดการเดินในขั้นตอนต่อไป การเดินแบบมวยไทยตามแบบฉบับของท่านปรมาจารย์เขตร ศรียาภัยนั้น ต่างกันกับการเดินมวยไทยในแบบปัจจุบัน เพราะการเดินมวยตามแบบฉบับของท่าน ต้องเดินฝ่าเท้าขนานกันทั้งสองข้าง มือและขาต้องสัมพันธ์กัน โดยมือข้างเดียวกันกับขาต้องไปทิศทางเดียวกัน ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น การเดินมวยนั้นต้องฝึกทั้งการเดินหน้าและถอยหลัง เมื่อเราฝึกการเดินหน้าและถอยหลังจนคล่องแคล่วแล้ว จึงค่อยฝึกการย่างต่อไป

วิธีฝึกการเดิน  ให้ลากเส้นสองเส้นขนานกันไปในทางยาวไปข้างหน้าเรา โดยให้เส้นนั้นห่างกันประมาณไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาของเราเอง จากนั้นให้วางขาขวาลงบนเส้นขวา และวางขาซ้ายลงบนเส้นซ้าย ให้เรายืนย่อขาทั้งสองข้าง มือทั้งสองวางบนหน้าขาหนีบ ให้ศอกเป็นมุมป้าน

martial arts academy


จังหวะที่หนึ่ง
ให้ยกขาใดขาหนึ่งขึ้นเล็กน้อยสมมุติว่าเรายกขาขวาก็ให้งัด หลังเท้าขึ้นด้วย มือทั้งสองข้างยังคงตรึงอยู่บริเวณหน้าขาหนีบ


จังหวะที่สอง
ให้หมุนขายืนโดยให้เหวี่ยงสะโพกด้วยพร้อมกันเพื่อเป็นแรงส่ง และให้หมุนเท้าด้วยฝ่าเท้าด้านบน มิใช่หมุนด้วยส้นเท้า โดยหมุนเป็นมุมประมาณ 45 องศาของเส้นข้างที่หมุน และให้หมุนไปทางด้านซ้าย


muay thai gym

จังหวะที่สาม
ให้วางเท้าขวาลงไปบนเส้นขวาโดยวางไปข้างหน้า แต่ต้องวางให้ขนานกับขายืนด้วย

muay thai workout

ข้อควรจำ
ทั้งจังหวะที่ หนึ่ง สองและสามต้องย่อขายืนตลอดเวลา มือทั้งสองข้างให้แตะอยู่บริเวณหน้าขาด้านขาหนีบ และเวลาวางฝ่าเท้า อย่าวางทับเส้นของด้านฝ่าเท้าอีกเส้นหนึ่ง โดยที่มิใช่เส้นของข้างที่ยก

   ทีนี้เมื่อเรายกเท้าข้างขวาขึ้น หมุนขายืน(ขาซ้าย) และวางฝ่าเท้าขวาขนานกับฝ่าเท้าข้างซ้ายลงบนเส้นแล้ว ต่อไปก็ยกฝ่าเท้าซ้าย หมุนฝ่าเท้าข้างขวาที่ยืนโดยให้หมุนไปทางด้านขวา  โดยให้ทำมุมกับเส้นที่ยืนประมาณ 45 องศา จากนั้นจึงวางฝ่าเท้าข้างซ้ายไปข้างหน้า โดยวางลงบนเส้นด้านซ้าย ให้ฝ่าเท้าขนานกับฝ่าเท้าข้างขวา
(ต้องย่อขายืนตลอด มือทั้งสองข้างแตะบริเวณหน้าขาด้านขาหนีบ)

   ให้ฝึกการเดินอย่างนี้ในแนวยาวไปข้างหน้า เมื่อสุดทางเดินหรือสุดเส้นขนานที่เราลากไว้แล้ว ทีนี้จึงฝึกการถอย

วิธีฝึกการถอย
จังหวะที่หนึ่ง

ให้ยกฝ่าเท้าข้างหน้าโดยพร้อมกับงัดหลังเท้า

จังหวะที่สอง
ให้หมุนขายืนโดยหมุนย้อนกลับกับการเดินหน้า ให้เป็นมุมประมาณ 45 องศาของเส้นฝ่าเท้าข้างที่หมุน โดยหมุนขายืนด้วยการยกส้นแล้วให้หมุนด้วยปลายเท้า

จังหวะที่สาม
ให้วางฝ่าเท้าข้างที่ยก โดยวางมาทางด้านหลัง แต่ให้วางบนเส้นที่ยก  โดยให้ฝ่าเท้านั้นขนานกับข้างที่หมุน

ข้อสังเกตุ
เวลา เดินหน้านั้นเวลาเรายกฝ่าเท้าขวาขึ้น ฝ่าเท้าข้างซ้ายข้างที่ยืนจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาและเวลาเรายกฝ่าเท้าซ้ายขึ้น ฝ่าเท้าข้างขวาข้างที่ยืนจะหมุนตามเข็มนาฬิกา แต่เวลาถอยหลังเวลาเรายกฝ่าเท้าขวาขึ้นฝ่าเท้าข้างซ้ายข้างที่ยืนจะหมุนตาม เข็มนาฬิกาและเวลาเรายกฝ่าเท้าซ้ายขึ้นฝ่าเท้าข้างขวาข้างที่ยืนจะหมุนทวน เข็มนาฬิกา จะสลับกันอยู่อย่างนี้เสมอ

   ให้ฝึกเดินหน้าไปจนสุดเส้นขนานและถอยจนถึงจุดเริ่มต้น

   เมื่อผู้ฝึกฝึกเดินจนเกิดทักษะมีการทรงตัวที่ดี จนเกิดเป็นสัญชาติญาณ  จึงเรียกการเดินนี้ว่าเดินสามขุม จากนั้นจึงเริ่มฝึกการย่างสามขุมต่อไป

บทอื่นๆในหัวข้อมาฝึกมวยไชยากันเถอะ
เมื่อท่านเริ่มฝึกมวยไทย
    เริ่มแรกทีเดียวเลย ท่านต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อน เกี่ยวกับสัญชาติญาณเดิม กับการฝึกจนเป็นสัญชาติญาณใหม่   สัญชาติญาณเดิมของคนเราเช่น โกรธ กลัว กล้า ฯลฯ  เมื่อนำสัญชาติญาณนั้นมาใช้เมื่อยามต่อสู้ ย่อมกระทำตามอารมณ์ หรือตามความต้องการ.....
ฝึกการยืน การเดิน การถอย
วิธีการฝึก ให้ผู้ฝึกนั้นยืนแยกขาห่างกันประมาณหัวไหล่ของเราเอง จากนั้นให้ย่อเข่าทั้งสองข้างลงพอสมควร สังเกตุดูเองว่าให้พอสบายๆไม่เกินไปไม่น้อยไป ลำตัวตั้งตรง มือทั้งสองข้างให้วางลงบริเวณขาหนีบด้านหน้า โดยให้ศอกทั้งสองข้างเป็นมุมป้าน ฝ่าเท้าทั้งสองข้างให้ขนานกันที่สุด.....
ขณะนี้ท่านอยู่ในบทนี้
ท่าบริหาร
    จริงๆแล้วการย่างสามขุมนั้นคือการปกป้องอวัยวะสำคัญต่างๆ ด้วยอวัยวุธที่เรามีในร่างกาย  เป็นการกระชับป้องกันตัวให้ได้ทุกส่วน ด้วยท่าครูหรือแม่ไม้ ทุกครั้งที่เราย่างสามขุมจะมีเพียงสติที่คอยสั่งการให้เคลื่อนที่ไปทางใด  เหมือนเราเป็นผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ เราต้องสร้างกล้ามเนื่อให้พร้อมอยู่เสมอ.....
ย่างสามขุม
    เมื่อท่านผู้ฝึกฝนวิชามวยไทย ตำรับของท่านปรมาจารย์เขตร ศรียาภัย ได้ฝึกตั้งแต่การเดินขาขนาน การถอย และฝึกท่าบริหารตั้งแต่ปั้นหมัด พันแขน พันหมัด พันหมัดยกเข่า พันหมัดยกเข่าย่อยืด พันหมัดยกเข่าโดด โดยเฉพาะตั้งแต่ท่าพันแขนนั้น มีการพันไปหน้าและกลับหลัง.....
เสือลากหาง
    ก็คือการย่อท่าย่างสามขุมลงต่ำที่สุด เพื่อการล่อลวง ท้าทายคู่ปรปักษ์ ทีนี้ให้ผู้ฝึกนึกดูว่า การย่อลงต่ำสุดของการย่างสามขุมนั้น ขาหลังนั้นใช้แทนหางเสือนั่นเอง และการจะย่อลงในลักษณะนี้ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ต้องทอดขาหลังไปตลอดแนว.....
advertisements
Back to content